wypożyczalnia samochodów Nowy Targ

Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

OKEY-CAR

Postanowienia ogólne:

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez : Damian Król, Patryk Bauer prowadzących działalność gospodarczą pod firmą OKEY-CAR – Damian Król, Patryk Bauer Spółka Cywilna z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 1B/1, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492107700, REGON: 385205732 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej, w ramach usług świadczonych przez Wypożyczalnię Samochodów.
 2. Najemcą samochodu może zostać osoba, która ukończyła 23 lata oraz od co najmniej 3 lat posiada ważne prawo jazdy. Najemcą samochodu Hyundai i30N może zostać osoba, która ukończyła wiek 25 lat i posiada ważne prawo jazdy od 3 lat. W przypadku obcokrajowca musi posiadać ważny paszport. W przypadku zniesienia minimalnego wieku kierowcy 23 lat do wieku minimalnego 20 lat i posiadania ważnego prawa jazdy od 2 lat pobierana jest dodatkowa opłata według cennika;
 3. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy najmu jest wyrażenie przez Najemcę zgody na stosowanie postanowień Regulaminu oraz wysokość opłat za najem według Cennika na dzień wypożyczenia samochodu.
 5. Okres najmu rozpoczyna się od chwili zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, przekazania Najemcy podpisanej przez obie strony umowy najmu, dokumentów i kluczyków od samochodu. Umowa najmu pojazdu może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego.
 6. Jeżeli w związku z przedłużeniem okresu najmu przez Najemcę bez uprzedniego zwrócenia się do Wynajmującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, Wynajmujący poniósł stratę, Najemca zobowiązany jest do jej naprawienia w całości (kaucja przepada).
 7. W przypadku zmiany terminu przekazania pojazdu i miejsca Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o nowym terminie i miejscu przekazania pojazdu. Jeżeli Najemca nie zwróci Wynajmującemu samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu i zgłoszone zostaje Policji. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu;
 8. W przypadku przekroczenia wyznaczonej godziny zwrotu samochodu ponad 1 godzinę zostaję pobrana opłata w wysokości 50% stawki dziennej za wynajmowany samochód. Jeżeli samochód zostanie zwrócony ponad 12 godzin od wyznaczonej godziny zwrotu pobierana jest opłata w wysokości 100% stawki dziennej.
 9. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu i umowy najmu;
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone, zagubione, pozostawione w samochodzie rzeczy oraz opłaty ( w szczególności opłaty parkingowe oraz mandaty) nałożone z winy Najemcy w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w okresie najmu.
 11. Najemca ma prawo do wyboru formy płatności: gotówką, kartą lub przelewem.
 12. Wszelkie spory wynikłe na gruncie zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

Obowiązki najemcy:

 • 2

 

 1. Wynajętym samochodem nie można poruszać się po za granicami RP bez zgody Wynajmującego i zapisu w umowie;
 2. Najemca jest zobowiązany posiadać przy sobie wymagane dokumenty przy kontroli drogowej (ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny, police OC oraz zaświadczenie wynajęcia samochodu);
 3. Stosować w wypożyczonym samochodzie paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz na oznaczeniach przy wlewie paliwa;
 4. Korzystać z samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 5. Zabezpieczyć samochód przed kradzieżą, każdorazowo zamykać pojazd oraz uruchamiać alarm jeżeli jest zainstalowany w samochodzie;
 6. Wykonywać we własnym zakresie kontrole ogumienia samochodu oraz na własny koszt uzupełniać płyny eksploatacyjne (płyn do spryskiwaczy, płyn hamulcowy, płyn chłodzący, olej silnikowy) oraz sprawdzić sprawność oświetlenia pojazdu i ewentualne wymienić na własny koszt żarówkę jeżeli zajdzie taka potrzeba;
 7. Najemca zobowiązany jest tankować samochód na znanych stacjach BP, Lotos, itp.
 8. Każdorazowo po zakończeniu jazdy zabezpieczyć pojazd, dokumenty pojazdu oraz kluczyki, nie zostawiać kluczy w miejscu w którym klucze mogą znaleźć się w niepowołanych rękach;
 9. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką zatankowany był samochód w momencie wydania go Najemcy. Za ewentualne braki paliwa, Najemca zobowiązuje się uiścić opłatę w wysokości wartości brakującego paliwa;
 10. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w takim stanie czystości, w jakim był on w dniu odbioru. W przypadku zamiaru zwrotu samochodu w stanie czystości gorszym niż wymieniony wyżej, Wynajmujący może odmówić przyjęcia do chwili usunięcia zabrudzeń, bądź za zgodą Najemcy usunąć zabrudzenia we własnym zakresie. Za czas konieczny do poprawy czystości, bądź ich usunięcia przez Wynajmującego, opłaty nalicza się według cennika.
 11. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji i w niezbędnym zakresie innych służb. Ponadto ma on obowiązek zapisać dane o wszystkich uczestnikach zdarzenia, numery polis ubezpieczeniowych i firm, które je wydały, zanotować numer i adres Policji właściwej dla miejsca zdarzenia i nazwisko funkcjonariusza będącego na miejscu zdarzenia oraz zabezpieczyć pojazd przed dalszym zniszczeniem lub dewastacją.
 12. Najemca jest odpowiedzialny za brak wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania lub zabezpieczenia samochodu i, lub utraty dokumentów. W przypadku zagubienia dokumentów lub kluczyków do samochodu zostanie naliczona opłata zgodna z Cennikiem, a ponadto opłaty za wynajem według Cennika do czasu odtworzenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyka.

 

Najemcy zabrania się

 • 3
 1. Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 2. Palenia tytoniu w samochodzie;
 3. Dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami  i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego
 4. Eksploatować samochód w sposób mogący spowodować uszkodzenia wewnętrzne i zewnętrzne pojazdu lub uszkodzenia mechaniczne;
 5. Przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy;
 6. Uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów;
 7. Przewożenia materiałów żrących, brudzących o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję zniszczenie uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu oraz środków i materiałów, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa;
 8. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Najemca traci kaucję za dany samochód;

 

Obowiązki Wynajmującego

 • 4
 1. Wynajmujący, w przypadku awarii powstałej z przyczyn niezależnych od Najemcy uniemożliwiającej użytkowanie wynajmowanego samochodu w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza opłaty za najem samochodu. W przypadku braku możliwości zastąpienia samochodu zwrot opłat za niewykorzystany okres.
 2. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku: utraty dowodu rejestracyjnego i/lub polisy ubezpieczeniowej i/lub kluczyków od samochodu z winy Najemcy, uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, drugiego kierowcy lub osoby upoważnionej przez Najemcę, unieruchomienia wynajętego samochodu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, szkód parkingowych i aktów wandalizmu.
 3. Wynajmujący oświadcza że pojazd jest sprawny technicznie oraz posiada ważne badania techniczne;

 

Opłaty, opłaty dodatkowe, kaucja i kary umowne

 • 5
 1. Opłaty za okres wypożyczenia samochodu uiszcza się z góry według stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy;
 2. Ceny stawek dobowych i wysokości kaucji znajdują się w cenniku na stronie internetowej.
 3. W przypadku zwrotu samochodu przed końcem trwania umowy najmu nie zostaje zwrócona opłata za niewykorzystany okres.
 4. Najemca uiszcza dodatkowe opłaty w przypadku:
 • wynajęcie nawigacji GPS z mapami na Polskę/Europę – 10 zł
 • wynajęcie fotelika dla dziecka od 0-36 kg – 15zł
 • zwrotu samochodu z niepełnym bakiem –  koszt brakującego paliwa plus opłata za uzupełnienie – 20 zł
 • zwrotu brudnego samochodu (w środku lub/i na zewnątrz) – do 250zł
 • przekroczenia limitu kilometrów – za każdy przekroczony kilometr zgodnie z ustaloną opłatą na dane auto
 • brak odbioru auta po wpłaconym depozycie/zaliczce skutkuje utratą środków, możliwy zwrot depozytu/zaliczki po odwołaniu rezerwacji 7 dni przed planowanym wynajmem auta.
 1. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających , zostanie on obciążony kosztami naprawy, odbioru samochodu jak również kosztami za postój samochodu z tego powodu według stawki wynajęcia za każdą dobę oraz utratą kaucji.
 2. Najemca jest obciążony karami w przypadku:
 • uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej – 400 zł.,
 • uszkodzenie, zgubienie kluczyka – 1000 zł.,
 • złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie – 500 zł.,
 • zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa -8.000 zł.,
 • udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej – 300 zł;
 • holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 250zł;
 • udostępnienie danych w związku z wykroczeniem drogowym – 61,50 zł;
 • wyjazd samochodem za granice RP bez zgody Wynajmującego – 500zł;

 

Podane ceny są cenami brutto

Postanowienia końcowe

 • 6
 1. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu w zakresie spraw regulowanych umową.
 2. Wypożyczalnia zastrzega możliwość podstawienia innego auta z tej samej klasy lub wyższej niż rezerwowane w tej samej cenie, w przypadku przyczyn losowych.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami oraz nie właściwym eksploatowaniem samochodu.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami związanymi z nałożonym mandatem karnym za złamanie przepisów ruchu drogowego, braku opłaty parkingowej lub innymi nałożonymi karami w okresie najmu samochodu.
 5. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją i wynajmem
  pojazdu zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
  , nr 101, poz. 926 ze zm.).